Ampe kìm tích hợp camera đo nhiệt CM174 (AC/DC 600A)